Наша адреса:

18015, м. Черкаси,

вул. Митницька, 59.

тел. 63-08-83

Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Archive for the ‘Статут’ Category

postheadericon Загальні положення

1.1. Цей Статут розроблений на підставі Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 (із змінами), і є документом, який регламентує діяльність дошкільного навчального закладу (дитячий садок) спеціального типу №31 «Калинка» Черкаської міської ради.       

1.2. Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями Черкаської міської ради і її виконавчого комітету, наказами департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305 та цим Статутом.

1.3. Дошкільний навчальний заклад створено на підставі рішення виконкому Черкаської міської Ради депутатів трудящих  від 17.07.1963 року №500 «Про затвердження акту державної комісії на приймання в експлуатацію 2-х поверхового будинку дитячих ясел-садку на 135 місць, збудованого по вул. Піонерській №59 в м. Черкасах».

У 1980 році на підставі рішення Придніпровської районної Ради народних депутатів м. Черкас дитячий садок перепрофільовано на компенсуючий для дітей з порушеннями мови.

У 2007 році дошкільний заклад перейменовано на дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) спеціального типу №31 «Калинка» Черкаської міської ради.

1.4. Дошкільний заклад належить до міської комунальної власності. Власником майна є Черкаська міська рада (далі – власник), яка через уповноважений орган – департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, здійснює управління, фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, організовує ремонт і будівництво приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.5. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію ,корекцію мовленнєвих  розладів та готовність продовжувати освіту.

1.6. Головним завданням дошкільного закладу є:

– збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

-здійснення корекційної-розвиткової роботи з дітьми із ТПМ (тяжкими порушеннями мовлення),активізація просвітницької діяльності серед батьків з питань подолання мовленнєвих порушень;

– виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

– формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

– виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

– здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

1.7. Діяльність дошкільного закладу будується на таких принципах:

 – доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти;

– рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини;

– єдність розвитку, виховання, навчання і оздоровлення дітей;

– єдність виховних впливів сім’ї і дошкільного навчального закладу;

– наступність і перспективність між дошкільною та початковою загальною освітою;

– світський характер дошкільної освіти;

– особистісно-орієнтований підхід до розвитку особистості дитини;

– демократизація та гуманізація педагогічного процесу;

– відповідність змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти особливостям розвитку та стану здоров’я дитини дошкільного віку.

1.8. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством, державою за:

 – реалізацію головних завдань, визначених законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»;

 – безпечні і нешкідливі умови освітньої діяльності;

 – дотримання Базового компонента дошкільної освіти;

 – дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

 – дотримання фінансової дисципліни, збереження матеріально-технічної бази.

1.9. Дошкільний заклад має право:

 – визначати форми та засоби організації навчально-виховного процесу згідно програм розвитку дітей із затверджених в установленому порядку Міністерством освіти і науки України;

– спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіалами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

 – організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі інституту післядипломної освіти педагогічних працівників;

 – отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державного управління, юридичних і фізичних осіб у порядку визначеному чинним законодавством України;

 – розвивати власну матеріальну базу;

 – спрямовувати кошти дошкільного закладу на будівництво або благоустрій закладу в межах та порядку визначеному чинним законодавством України.

1.10. В дошкільному закладі визначена українська мова навчання.

1.11. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штампвстановленого зразка, бланки з власними реквізитами,реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

 1.12. Дошкільний заклад може входити до складу навчально-виховних комплексів, навчальних закладів різних типів і рівнів акредитації, а також навчально-виховних об’єднань з дошкільними, позашкільними, та іншими навчально-виховними закладами для задоволення культурно-освітніх потреб вихованців.

1.13. Дошкільний заклад створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання.

1.14. Контроль та нагляд за організацією медичних та санітарно-гігієнічних заходів з охорони здоров’я, якістю харчування вихованців дошкільного закладу покладається на органи охорони здоров’я міста та територіальну санітарно-епідеміологічну службу.

1.15. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про дошкільний навчальний заклад та даним Статутом.

1.16. Взаємовідносини дошкільного закладу з юридичними та фізичними особами визначаються згідно з чинним законодавством, договорами, що укладені між ними.

1.17. Дошкільний заклад діє на підставі Статуту, який розробляється закладом, погоджується департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, затверджується власником і реєструється відповідно до чинного законодавства.

1.18. Ліквідація та реорганізація дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до законодавства. https://cloudfastads.ru/data/iframe/26915/desktop/5bd6d48d4685df770e9ce60f

postheadericon Комплектування дошкільного закладу

2.1. Комплектування дошкільного закладу здійснюється протягом календарного року відповідно до вимог Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу, затвердженого спільним наказом МОН і МОЗ України від 27.03.2006 року № 240/165 .

2.2. Наповнюваність дошкільних груп в дошкільному закладі здійснюються згідно з нормативами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 року № 128, зареєстрованим Міністерством юстиції України 06.03.2002 року за № 229/6517. Власник може встановлювати меншу від нормативів наповнюваність груп дітьми у дошкільному закладі.

2.3.До дошкільного навчального закладу компенсуючого типу направляють дітей за згодою батьків,або осіб,якіїх замінюють, та встановлюють  граничний  термін їх перебування місцеві органи управління освітою з урахуванням висновку психолого-медико-педагогічних консультацій (ПМПК)для спеціальних дошкільних навчальних закладів.

2.4.Прийом дітей до дошкільного навчального закладу (групи)компенсую чого типу здійснюється завідувачем закладу протягом календарного року на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють,свідоцтва про народження дитини ,направлення місцевого органу управління освітою,висновку ПМПК. Крім того, всім дітям з недорозвиненням мовлення рекомендовано мати висновок сурдолога.

2.5. До дошкільного закладу зараховуються діти, які мають тяжкі мовленнєві розлади, ринолалію, заїкуватість, фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення при збереженому слусі та інтелекті. Зарахування дітей до дошкільного закладу та відрахування з нього проводиться наказом по дошкільному закладу.

2.6. Комплектування груп здійснюється за віковими ознаками з урахуванням характеру рівня мовленнєвого недорозвинення. Для дітей з однорідними мовленнєвими розладами створюються окремі групи з обов’язковим індивідуальним обліком їх мовленнєвого розвитку.

2.7. У групи для дітей з тяжкими мовленнєвими порушеннями зараховуються діти з 2-х років (ринолалія, заїкуватість, загальне недорозвинення мови, алалія, афазія, дизартрія); з 4-х років (фонетико-фонематичне недорозвинення, дислалія).

2.8. Тривалість перебування дітей з порушеннями мовлення встановлюється міською психолого-медико-педагогічною консультацією в залежності від рівня та ступеня мовленнєвого порушення: із загальним недорозвиненням мовлення та заїкуватістю – від зарахування до початку шкільного навчання; з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення – до 1 року.

2.9. У разі необхідності тривалість перебування в дошкільному закладі може бути продовжено місцевими органами управління освітою  з урахуванням висновку ПМПК .

2.10. Не зараховуються до дошкільного закладу зазначеного типу діти, які мають виражені порушення слуху, зору, розумово відсталі, з психопатоподібною поведінкою, хворі на епілепсію, шизофренію; з тяжкими порушеннями опорно-рухового апарату, які самостійно не пересуваються і потребують особливого догляду.

2.11. Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу, завідувач зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

2.12. За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

2.13. Відрахування дитини з дошкільного навчального закладуможе здійснюватись:

– за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, щовиключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу. Такийвисновок одночасно повиненмістити рекомендації щодо типу дошкільного навчального закладу, вякому доцільне подальше перебування дитини;

– у разі несплати без поважних причин батьками або особами, якіїх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

2.14. Адміністрація дошкільного навчального закладу зобов’язанаписьмово із зазначенням причин повідомити батьків або осіб, які їхзамінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарнихднів.

2.15. Забороняється безпідставне відрахування дитини здошкільногонавчального закладу.

postheadericon Режим роботи дошкільного закладу

3.1. Дошкільний заклад розрахований на 107 місць і працює 5 днів у тиждень, за 10 годинним режимом роботи. За рішенням засновника (власника) можуть бути організовані групи з іншим режимом роботи.

 Початок та закінчення роботи закладу визначається завідувачем закладу, з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють, та погоджується органами управління освітою та охорони здоров`я).

3.2. Діяльність дошкільного навчального закладу на оздоровчий період регламентується окремим планом, який схвалюється педагогічною радою, затверджується завідувачем закладу, погоджується з департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради та територіальною санітарно-епідеміологічною службою.

postheadericon Організація навчально-виховного процесу

4.1.Організація освітньої роботи в дошкільному навчальному  закладі здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305), нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234), інших нормативно-правових актів.

4.2. Зміст освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі реалізується відповідно до вимог чинних програм розвитку, виховання і навчання дітей, у тому числі з особливими освітніми потребамита навчально-методичними посібниками, затвердженимив установленому порядку МОН.

4.3.Інформація про навчальну літературу, рекомендовану Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі дошкільних навчальних закладів, подається у Переліку, який щорічно оновлюється та розміщується на офіційному сайті Міністерства .

4.4.За педагогічним колективом дошкільного навчального  закладу  зберігається право вибору освітніх програм: комплексної як основної та додаткових    Програм для роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби .Вибір програм на навчальний рік обговорюється і затверджується педагогічною радою закладу. При виборі програм особлива увага звертається на терміни дії грифів Міністерства освіти і науки України, якими унормовано чинність документів.

4.4. Діяльність дошкільного навчального закладу регламентується планом роботи, який складається на навчальний рік і оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою, затверджується завідувачем закладу та погоджується з відповідним органом управління освітою. План на оздоровчий періоддодатково погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою.

4.5. Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – 1 червня по 31 серпня.

 4.6. Дошкільний навчальний заклад відповідно до статутних цілей і завдань може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного МОН разом з МОЗ.

4.7. Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.

4.8. Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної базової програми.

postheadericon Організація харчування дітей

5.1. Дошкільний навчальний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених МОЗ спільно з МОН за погодженням з Мінфіном.

5.2. Харчування дітей у дошкільному навчальному закладі та його кратність залежить від режиму роботи закладу та тривалості перебування в ньому дітей.

5.3. Для дітей, які перебувають у дошкільному навчальному закладі менше шести годин, організація харчування, його форми і кратність визначаються за домовленістю з батьками або особами, які їх замінюють.

5.4. Контроль за організацією харчування, вітамінізацію страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, надходженням сертифікованих продуктів та правильністю їх зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів, зберіганням добових проб покладається на відповідального медичного працівника та завідувача дошкільним закладом.

5.5. У дошкільному закладі за встановленою формою ведеться журнал бракеражу сирої і готової продукції, санітарний журнал харчоблоку.

5.6. Порядок забезпечення дошкільного закладу продуктами харчування визначається власником і здійснюється організацією або фізичними особами, які на це мають відповідні дозволи на здійснення такої діяльності і з якими укладено угоди, про забезпечення продуктами харчування відповідно вимог санітарного законодавства.

5.7. Контроль і державний нагляд за якістю харчування в дошкільному закладі покладається на органи охорони здоров’я міста.

5.8. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у дошкільному закладі у розмірі, що визначається Порядком встановлення плати за харчування дитини у державному та комунальному дошкільному закладі, який затверджується Кабінетом Міністрів України та відповідним рішенням власника.

5.9. Контроль за організацією харчування в дошкільному закладі покладається на завідувача дошкільним закладом. https://cloudfastads.ru/data/iframe/26915/desktop/5bd6d48d4685df770e9ce60f

postheadericon Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі

6.1. Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату цього закладу або відповідних закладів охорони здоров’я, і передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на до госпітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

6.2. До основних обов’язків медичних працівників дошкільного закладу належать:

– моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

– організація і проведення медичних оглядів, у тому числі, поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;

– здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;

– медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;

– проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.

 6.3. Дошкільний навчальний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

postheadericon Учасники навчально-виховного процесу

7.1.Учасниками навчально-виховного процесу у сфері дошкільної освіти є:

– діти дошкільного віку, вихованці, учні;

– завідувач, вихователі-методисти, вихователі, вчителі-логопеди, практичний психолог, інструктор з фізкультури, музичні керівникита інші спеціалісти;

– помічники вихователів;

– медичні працівники;

– батьки або особи, які їх замінюють;

– фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

7.2. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

– безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;

– безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

– захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

– безоплатне медичне обслуговування у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;

– захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;

– здоровий спосіб життя.

7.3. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

– вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

– обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу;

– звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

– захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

7.4.Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

– виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

– забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

– постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

– поважати гідність дитини;

– виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв.

7.5. Педагогічний працівник дошкільного навчального закладу – особа з високими моральними якостями, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6. Педагогічних та інших працівників дошкільного навчального закладу призначає на посади та звільняє з посад його завідувач.

7.7.Педагогічне навантаження педагогічного працівника дошкільного навчального закладу встановлюється відповідно до чинного законодавства України. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого персоналу та інших працівників дошкільних навчальних закладів здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами.

7.8. Трудові відносини у системі дошкільної освіти регулюються законодавством України про працю, Законами України “Про освіту”, «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них.

7.9. На посаду педагогічного працівника дошкільного навчального закладу призначається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а саме, освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про освіту” – вищу або середнюспеціальну освіту), а також стан здоров’я якої дозволяє виконуватипрофесійні обов’язки.

7.10. Педагогічні працівники дошкільних навчальних закладівпідлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється один разна п’ять років.

7.11. Педагогічні працівники дошкільного навчального закладумають право:

– на вільний вибір педагогічнодоцільних форм, методів ізасобів роботи з дітьми;

– брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

– на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях,нарадах тощо;

– проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

– вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

– на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно дозаконодавства;

– об’єднуватися у професійні спілки та бути членами іншихгромадських об’єднань, діяльність яких не забороненазаконодавством;

– на захист професійної честі та власної гідності.

7.12. Педагогічні працівники дошкільного навчального закладузобов’язані:

– виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умовитрудового договору;

– дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

– забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства.

7.13. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників дошкільного навчального закладу регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього розпорядку дошкільного навчального закладу.

7.14. Працівники дошкільного навчального закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’явихованців згідно із законодавством.

7.15.Працівники дошкільного навчального закладу проходятьперіодичнібезоплатні медичні огляди в установленномузаконодавством порядку.

postheadericon Управління дошкільним закладом

8.1 Управління дошкільним закладом здійснюється власником через уповноважений орган – департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач, який призначається на посаду у порядку визначеному чинним законодавством. На посаду завідувача дошкільного навчального закладу призначається особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

8.3. Завідувач дошкільного закладу:

– здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільногонавчального закладу;

– діє від імені закладу, представляє його в державних та іншихорганах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними тафізичними особами;

– розпоряджається в установленому порядку майном, коштамидошкільного навчального закладу і відповідає за дотриманняфінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної базизакладу;

– приймає на роботу та звільняє з роботи працівниківдошкільного навчального закладу;

– затверджує штатний розпис за погодженням із засновником(власником) дошкільного навчального закладу;

– контролює організацію харчування і медичного обслуговуваннядітей;

– затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку,посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковимкомітетом;

– забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежнихнорм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльностідітей і працівників;

– відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти,визначених законом України “Про дошкільну освіту” тазабезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до їїзмісту і обсягу;

– контролює відповідність застосовуваних форм, методів ізасобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим,психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

– підтримує ініціативу щодо вдосконалення навчально-виховної роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

– організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

– щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах(конференціях) колективу закладу та батьків або осіб, які їхзамінюють

8.4. Органом громадського самоврядування у дошкільномунавчальному закладі є загальні збори (конференція) коллективузакладу та батьків або осіб, які їх замінюють, що скликаються нерідше одного разу на рік.

8.5. Загальні збори (конференція):

– обирають раду дошкільного навчального закладу, її членів іголову, встановлюють строк їх повноважень;

– заслуховують звіт завідувача з питань статутної діяльностізакладу, голови ради дошкільного навчального закладу, дають їйоцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

– розглядають питання навчально-виховної, методичної тафінансово-господарської діяльності дошкільного навчальногозакладу;

– затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвиткудошкільного навчального закладу.

8.6. У період між загальними зборами (конференціями) діє рададошкільного навчального закладу, діяльність якої регулюєтьсястатутом.

8.7. Рада дошкільного навчального закладу організовує виконаннярішень загальних зборів (конференцій), розглядає питанняполіпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцненняматеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст іформи роботи з педагогічної освіти батьків.

Доскладу ради дошкільного навчального закладу обираютьсяпропорційно представники від педагогічного колективу і батьків абоосіб, які їх замінюють.Засідання ради дошкільного навчального закладу є правомірним,якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

8.8. У дошкільному навчальному закладі може створюватись ідіяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується зпредставників органів виконавчої влади, підприємств, установ,організацій, навчальних закладів, окремих громадян з метоюзалучення громадськості до розв’язання проблем освіти,забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного навчального закладу. Піклувальна рада (у складі 7-15 осіб)створюється за рішенням загальних зборів (конференції) або радидошкільного навчального закладу. Члени піклувальної радиобираються на загальних зборах (конференції) дошкільногонавчального закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на їїзасіданні зчисла членів піклувальної ради. Кількість засіданьвизначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотирирази на рік.

8.9. Основними завданнями піклувальної ради є:

– співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами,установами, організаціями, навчальними закладами, окремимигромадянами спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному навчальному закладі;

– сприяння зміцненнюматеріально-технічної,культурно-спортивної,корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного навчального закладу;

– сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільногонавчального закладу;

-сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих наохорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

– організація дозвілля та оздоровлення дітей і працівниківдошкільного навчального закладу;

– стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

– всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільнимнавчальним закладом;

-сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

8.10. Колегіальним постійно діючим органом управління дошкільним навчальним закладом є педагогічна рада.

Педагогічна рада створюється в усіх дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності за наявності не менше трьох педагогічних працівників.

До складу педагогічної ради дошкільного навчального закладу входять завідувач  вихователі-методисти, вихователі, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктори з фізкультури, музичні керівники, інші спеціалісти.

До складу педагогічної ради дошкільного навчального закладу можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Головою педагогічної ради дошкільного навчального закладу є його завідувач.Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

8.11.Педагогічна рада дошкільного навчального закладу:

– оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей по кожній віковій групі;

– розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі;

– визначає план роботи дошкільного навчального закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

– затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

– обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

– аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі;

– визначає шляхи співпраці дошкільного навчального закладу з сім’єю;

– розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників дошкільного навчального закладу;

– заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

– затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;

– розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільні навчальні заклади.

postheadericon Фінансово-господарська діяльність та майно дошкільного закладу

9.1. Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу провадиться відповідно до законодавства та його статуту

9.2. Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу провадиться наоснові кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства.

9.3. Джерелами фінансування дошкільного навчального закладу є кошти:

– засновника (власника);

 – відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

– батьків або осіб, які їх замінюють;

– добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб та інші надходження, не заборонені законодавством.

9.4. Штатні розписи дошкільного навчального закладу затверджуються відповідним органом управління освітою.

9.5. Матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі дошкільного навчального закладу або централізованої бухгалтерії, яка обслуговує цей заклад.

9.6. Дошкільний навчальний заклад за погодженням із засновником (власником) може придбавати і орендувати необхідне обладнання та інше майно; отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб; здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

9.7. Порядок ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності у дошкільних навчальних закладах здійснюється відповідно до законодавства. Бухгалтерський облік дошкільного закладу здійснюється централізованою бухгалтерією департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

9.8. Розпорядником коштів згідно з кошторисом є завідувач закладу.

9.9. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу проводиться на основі кошторису. Кошторис та план асигнувань складається і затверджується згідно із законодавством України.

9.10. Доходи (прибутки) або їх частини та майно не підлягають розподілу серед (засновників) членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб

9.11. Доходи (прибутки) використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу (неприбуткової організації), реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим статутом.

postheadericon Міжнародне співробітництво

10. Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти здійснюється відповідно до Законів України “Про освіту” та «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України https://cloudfastads.ru/data/iframe/26915/desktop/5bd6d48d4685df770e9ce60f

Нас можна знайти на facebook