Наша адреса:

18015, м. Черкаси,

вул. Митницька, 59.

тел. 63-08-83

Червень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

postheadericon Управління дошкільним закладом

8.1 Управління дошкільним закладом здійснюється власником через уповноважений орган – департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач, який призначається на посаду у порядку визначеному чинним законодавством. На посаду завідувача дошкільного навчального закладу призначається особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

8.3. Завідувач дошкільного закладу:

– здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільногонавчального закладу;

– діє від імені закладу, представляє його в державних та іншихорганах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними тафізичними особами;

– розпоряджається в установленому порядку майном, коштамидошкільного навчального закладу і відповідає за дотриманняфінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної базизакладу;

– приймає на роботу та звільняє з роботи працівниківдошкільного навчального закладу;

– затверджує штатний розпис за погодженням із засновником(власником) дошкільного навчального закладу;

– контролює організацію харчування і медичного обслуговуваннядітей;

– затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку,посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковимкомітетом;

– забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежнихнорм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльностідітей і працівників;

– відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти,визначених законом України “Про дошкільну освіту” тазабезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до їїзмісту і обсягу;

– контролює відповідність застосовуваних форм, методів ізасобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим,психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

– підтримує ініціативу щодо вдосконалення навчально-виховної роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

– організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

– щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах(конференціях) колективу закладу та батьків або осіб, які їхзамінюють

8.4. Органом громадського самоврядування у дошкільномунавчальному закладі є загальні збори (конференція) коллективузакладу та батьків або осіб, які їх замінюють, що скликаються нерідше одного разу на рік.

8.5. Загальні збори (конференція):

– обирають раду дошкільного навчального закладу, її членів іголову, встановлюють строк їх повноважень;

– заслуховують звіт завідувача з питань статутної діяльностізакладу, голови ради дошкільного навчального закладу, дають їйоцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

– розглядають питання навчально-виховної, методичної тафінансово-господарської діяльності дошкільного навчальногозакладу;

– затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвиткудошкільного навчального закладу.

8.6. У період між загальними зборами (конференціями) діє рададошкільного навчального закладу, діяльність якої регулюєтьсястатутом.

8.7. Рада дошкільного навчального закладу організовує виконаннярішень загальних зборів (конференцій), розглядає питанняполіпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцненняматеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст іформи роботи з педагогічної освіти батьків.

Доскладу ради дошкільного навчального закладу обираютьсяпропорційно представники від педагогічного колективу і батьків абоосіб, які їх замінюють.Засідання ради дошкільного навчального закладу є правомірним,якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

8.8. У дошкільному навчальному закладі може створюватись ідіяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується зпредставників органів виконавчої влади, підприємств, установ,організацій, навчальних закладів, окремих громадян з метоюзалучення громадськості до розв’язання проблем освіти,забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного навчального закладу. Піклувальна рада (у складі 7-15 осіб)створюється за рішенням загальних зборів (конференції) або радидошкільного навчального закладу. Члени піклувальної радиобираються на загальних зборах (конференції) дошкільногонавчального закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на їїзасіданні зчисла членів піклувальної ради. Кількість засіданьвизначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотирирази на рік.

8.9. Основними завданнями піклувальної ради є:

– співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами,установами, організаціями, навчальними закладами, окремимигромадянами спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному навчальному закладі;

– сприяння зміцненнюматеріально-технічної,культурно-спортивної,корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного навчального закладу;

– сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільногонавчального закладу;

-сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих наохорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

– організація дозвілля та оздоровлення дітей і працівниківдошкільного навчального закладу;

– стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

– всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільнимнавчальним закладом;

-сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

8.10. Колегіальним постійно діючим органом управління дошкільним навчальним закладом є педагогічна рада.

Педагогічна рада створюється в усіх дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності за наявності не менше трьох педагогічних працівників.

До складу педагогічної ради дошкільного навчального закладу входять завідувач  вихователі-методисти, вихователі, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктори з фізкультури, музичні керівники, інші спеціалісти.

До складу педагогічної ради дошкільного навчального закладу можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Головою педагогічної ради дошкільного навчального закладу є його завідувач.Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

8.11.Педагогічна рада дошкільного навчального закладу:

– оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей по кожній віковій групі;

– розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі;

– визначає план роботи дошкільного навчального закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

– затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

– обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

– аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі;

– визначає шляхи співпраці дошкільного навчального закладу з сім’єю;

– розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників дошкільного навчального закладу;

– заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

– затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;

– розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільні навчальні заклади.

Leave a Reply

Нас можна знайти на facebook